FUNDATS FOR

Fonden KULTURSTEDET LINDEGAARDEN

§ 1. Navn, hjemsted og stiftelse.
Fondens navn er Fonden KULTURSTEDET LINDEGAARDEN. Fondens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune.
Fonden er stiftet den 26. september 2012 af Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden, nu Kulturstedet Lindegaardens Venner.

 
§ 2. Formål.
Fonden har som sit primære formål at eje ejendommen Lindegaarden med bygninger på Peter Lunds Vej 8, Kongens Lyngby med henblik på at bevare ejendommen for eftertiden i så oprindelig stand som muligt. Lindegaarden skal med sit autentiske miljø og som en vægtig bygningsarv drives som et kultursted med aktiviteter til fremme af kommunikation på tværs af kulturelle grænser. 


Fondens formål kan blandt andet opfyldes ved 

 • at afholde aktiviteter, der er i overensstemmelse med de ovenfor angivne formål og oppebære indtægter i forbindelse hermed,
 • ​at udleje dele af Lindegaarden og oppebære lejeindtægter i forbindelse hermed,
 • at søge tilskud fra fonde og sponsorer med henblik på at istandsætte og indrette bygningerne og i øvrigt gennemføre aktiviteter i overensstemmelse med de ovenfor angivne formål,
 • at uddele legater til støtte for bevarelse, forbedring og genskabelse af det værdifulde miljø i og omkring Lindegaarden eller andre steder i lokalområdet,
 • at uddele legater til enkeltpersoner, der yder en betydelig indsats for kulturelle aktiviteter i Lyngby-Taarbæk kommune.

Legater uddeles alene efter fondsbestyrelsens beslutning og kan ikke søges. 


Fondens formål kan i øvrigt fremmes på enhver måde, der efter fondsbestyrelsens skøn findes hensigtsmæssig.

§ 3. Særlige Rettigheder.
Der er ikke tillagt stifterne eller andre særlige rettigheder.

 
Fondens midler kan ikke på noget tidspunkt gå tilbage til stifteren.

§ 4. Fondens kapital.
Fondens grundkapital andrager pr. 1. september 2015, kr. 300.010,00, der er fuldt indbetalt kontant. Resten af Fondens kapital benævnes rådighedskapital.

 
Det påhviler fondsbestyrelsen at drage omsorg for, at fondens aktiver til enhver tid er anbragt på forsvarlig og betryggende vis under hensyntagen til såvel sikkerhed som til muligheden for at kunne opnå et tilfredsstillende afkast m.v.


Både vedrørende Fondens kapital og også i andre henseender gælder det, at fondsbestyrelsen kun med fondsmyndighedens samtykke må foretage eller medvirke til ekstraordinære dispositioner, som kan medføre risiko for at vedtægten - herunder dens formålsbestemmelse - ikke kan overholdes.

§ 5. Midlernes anvendelse.
I forbindelse med godkendelsen af årsregnskabet afgør fondsbestyrelsen, hvilken del af rådighedskapitalen - herunder Fondens årlige nettoindtægt med tillæg af eventuelle henlæggelser fra tidligere år - der skal benyttes til fremme af Fondens formål. Såfremt fondsbestyrelsen herved skønner, at Fonden med sin kapital opfylder de i § 2 nævnte formål, behøver fondsbestyrelsen ikke træffe beslutning om egentlige pengemæssige uddelinger. 


Den del af Fondens indtægter, der ikke benyttes til fremme af Fondens formål, kan efter fondsbestyrelsens skøn enten henlægges til grundkapitalen eller overføres til næste regnskabsår til senere anvendelse, såfremt en opsamling af overskud er nødvendig eller hensigtsmæssig for at opfylde Fondens formål. 


Såfremt Fondens grundkapital forøges, enten ved modtagelse af ydelser udefra eller gennem fondsbestyrelsens beslutning, påhviler det fondsbestyrelsen at foretage de heraf følgende nødvendige ændringer af Fondens vedtægter og søge disse registreret. 


Bestyrelsen skal føre en fortegnelse over de personer, organisationer m.v., der modtager uddelinger fra fonden (legatarfortegnelse).

§ 6. Fondens ledelse

A Fondsbestyrelsen
Fonden ledes af en fondsbestyrelse bestående af 7 medlemmer.

​2 medlemmer udpeges af Kulturstedet Lindegaardens Venner.
2 medlemmer udpeges af Bondebylauget
3 medlemmer udpeges af den fratrædende bestyrelse.

Fondsbestyrelsens medlemmer udpeges for 3 år ad gangen fra et årsregnskabsmøde. 


Genvalg og genudpegning kan finde sted. Det skal tilstræbes, at ikke alle bestyrelsens medlemmer udskiftes samtidigt. 


Ved opstående vakance blandt bestyrelsens medlemmer, udpeger den, der har udpeget det pågældende medlem, straks et nyt medlem for den resterende periode. Såfremt udpegning ikke finder sted inden for rimelig tid, udpeger fondsbestyrelsen ved selvsupplering om fornødent med simpelt flertal det eller de yderligere fondsbestyrelsesmedlemmer. Dette gælder tillige i tilfælde af, at den ovennævnte udpegningsret, der tilkommer de udpegningsberettigede ikke udnyttes. 


Fondsbestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand til at fungere i formandens fravær.
Fondsbestyrelsen afholder bestyrelsesmøder så ofte, som det er påkrævet, dog mindst fire møder pr. år. Møderne indkaldes med mindst 8 dages varsel. 


Til beslutning kræves, at formanden eller i tilfælde af dennes forfald, næstformanden samt mindst to medlemmer af fondsbestyrelsen er til stede. Alle afgørelser træffes når ikke andet er bestemt i denne fundats, ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte. Stemmeret kan ikke udøves i henhold til en fuldmagt. I tilfælde af stemmelighed er formandens og i dennes forfald næstformandens stemme afgørende.

​Fondsbestyrelsen skal fastsætte en forretningsorden for sit virke. Over forhandlingerne i fondsbestyrelsen føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende fondsbestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen kan antage lønnet hjælp til den daglige drift. 


Et medlem af bestyrelsen kan modtage et årligt vederlag, der ikke må overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang, og hvad der må anses for forsvarligt i forhold til fondens økonomiske stilling. Det årlige vederlag fastsættes af bestyrelsen på årsregnskabsmødet.

B Fondens ledelse.
Fondens daglige ledelse varetages af den samlede bestyrelse. 


Ledelsen drager omsorg for, at Kulturstedet Lindegaarden drives hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de retningslinjer, som afstikkes af bestyrelsen. Den daglige drift omfatter blandt andet sikring af brugernes reservationer og betalinger, nødvendige fornyelser og vedligeholdelse, overholdelse af ordensreglement, rengøring samt ledelse og tilsyn med eventuel lønnet hjælp.

§ 7 Årsregnskabsmøde.
Fonden afholder et særligt bestyrelsesmøde (årsregnskabsmøde) hvert år inden den 30. april, hvor bestyrelsen godkender fondens årsrapport for det seneste regnskabsår. 


Mødet afholdes i Lyngby-Taarbæk kommune eller et andet sted i Danmark efter bestyrelsens bestemmelse. 

Dagsordenen for årsregnskabsmødet skal omfatte følgende:

 1. Orientering om det seneste regnskabsår v/formanden.  
 2. Godkendelse af fondens årsrapport.
 3. Beslutning om anvendelse af fondens overskud til konsolidering af fonden eller uddelinger i henhold til fundatsen, eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
 4. Udpegning af nye medlemmer til bestyrelsen eller genudpegning samt orientering om nye udpegede medlemmer.
 5. Fastsættelse af eventuelt vederlag til bestyrelsen for det forgangne år.
 6. Valg af revisor

§ 8. Regnskab, revision m.v.
Fondens regnskabsår er kalenderåret.

 
For hvert regnskabsår udarbejdes et budget, som skal godkendes af fondsbestyrelse. 


For hvert regnskabsår udarbejdes en årsrapport i overensstemmelse med den til enhver tid gældende revisorinstruks. Fondens årsrapport skal endvidere udarbejdes under hensyntagen til lovgivningen, god regnskabsskik og de krav, der stilles af offentlige myndigheder. Årsrapporten udarbejdes og underskrives af bestyrelsen. 


Fondens årsregnskab revideres af en statsautoriseret revisor eller registreret revisor udpeget af fondsbestyrelse for et år ad gangen på årsregnskabsmødet. Genvalg kan finde sted.

§ 9. Tegningsregel.
Fonden tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med formanden eller næstformanden eller af alle bestyrelsesmedlemmerne i forening.


§ 10. Vedtægtsændringer og opløsning.
Fondens samlede fondsbestyrelse kan med enstemmighed træffe bestemmelse om ændring af vedtægterne eller opløsning af Fonden. Ved beslutning om opløsning skal bestyrelsen til fondsmyndigheden indstille en likvidator til at forestå likvidationen af fonden. 


En opløsning af fonden kræver fondsmyndighedens tilladelse og samtykke fra Erhvervsstyrelsen. Ved Fondens opløsning skal fondsformuen anvendes i overensstemmelse med fondsbestyrelsens nærmere bestemmelse og bestyrelsens indstilling til fondsmyndigheden, alt således at midlerne i videst muligt omfang anvendes i overensstemmelse med Fondens formålsbestemmelse. 


Anvendelsen af likvidationsprovenuet skal godkendes af fondsmyndigheden. 


Foranstående fundats for Fonden KULTURSTEDET LINDEGAARDEN er den 9. april 2018 indstillet af fondsbestyrelsen med henblik på tiltrædelse af fondsmyndigheden.

Således vedtaget på Fondens bestyrelsesmøde den 9. april 2018.


Fonden KULTURSTEDET LINDEGAARDEN

Det får du hos Kulturstedet Lindegaarden

underline-white

Du behøver ikke lede længe efter spændende kulturoplevelser​

Kulturstedet Lindegaarden tilbyder en bred vifte af kulturelle arrangementer, koncerter og oplevelser. Du kan også leje vores skønne lokaler til fester og møder.​

Kulturstedet Lindegaarden - Peter Lunds Vej 8, 2800 Kongens Lyngby

Kontortid: Tirsdag Kl. 18–20 og​​ torsdag: Kl. 17–19. Eller efter aftale, ring eller skriv til book@kulturstedetlindegaarden.dk

Telefon: 31 13 31 90​ - E-mail: info@kulturstedetlindegaarden.dk