Vedtægter for Kulturstedet Lindegaardens Venner


§1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Kulturstedet Lindegaardens Venner. Dens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 


§2 Foreningens formål
Foreningen er politisk uafhængig. Foreningens formål er at afholde egne arrangementer, styre og medvirke til arrangementer med eksterne samarbejdspartnere samt at varetage det frivillige arbejde. Kulturstedet Lindegaardens Venner kan søge økonomisk støtte til arrangementer og aktiviteter uafhængigt af fondens ansøgninger. Foreningen samarbejder med fonden og aftaler løbende overførsel af midler mellem foreningen og fonden. 


§3 Medlemmer
I foreningen kan optages enhver, som har positiv interesse i foreningens formål. Foreningens bestyrelse kan dog nægte medlemskab eller foretage eksklusion, såfremt 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor. Enhver, der er blevet nægtet optagelse i eller ekskluderet af foreningen, kan forlange spørgsmålet bragt op på den førstkommende generalforsamling. 


§4 Kontingent
Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. Kontingentet, der er gældende for regnskabsåret, betales helårligt og er forfaldent pr. 1. januar.
Medlemmer, som udtræder i årets løb, har ikke ret til kontingentrefusion. 


§5 Regnskab og økonomi
Regnskabsåret er fra den 1. januar til den 31. december. Bestyrelsen skal senest 30 dage før den ordinære generalforsamling fremlægge driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisoren.
Driftsregnskab og statusforelægges, forsynet med revisorens påtegning, den ordinære generalforsamling til godkendelse.
Driftsregnskab og status offentliggøres på hjemmesiden senest 8 dage før den ordinære generalforsamling afholdes. Revisoren har til enhver tid ret til at kontrollere regnskab og beholdning. 


§6 Ordinær generalforsamling
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen vælger foreningens bestyrelse som er forpligtet til at arbejde i overensstemmelse medforeningens formål (§2). 


Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt, i februar måned. Indkaldelse sker per e-mail og via foreningens hjemmeside samt ved opslag på Lindegaarden mindst 4 uger før generalforsamlingens afholdelse. Medlemmer uden e-mailadresse må holde sig ajour via hjemmesiden. Dagsorden skal anføres. 


Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Bestyrelsens beretning om det forgange år og fremtiden
4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede driftsregnskab
5. Godkendelse af budget; herunder fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og offentliggøres på hjemmesiden senest 8 dage før. 


Spørgsmål afgøres på generalforsamlingen ved almindeligt stemmeflertal. 


Stemmes der om vedtægtsændringer skal dette gøres i henhold til vedtægternes §9. 


Alle medlemmer, der har betalt kontingent for det foregående regnskabsår, har stemmeret på den ordinære generalforsamling. Hvert medlem af foreningen har én stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt dog højest én pr. fremmødt medlem. 


Der vælges 5 bestyrelsesmedlemmer og mindst 2 suppleanter. Der vælges på den ordinære generalforsamling i lige år 3 bestyrelsesmedlemmer og i ulige år 2medlemmer. 


Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 2 år. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. 


Både bestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal være fuldgyldige medlemmer af foreningen.

 
§7 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes, når 1/5 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen med angivelse af de emner, der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling. 


Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel, skriftligt, til foreningens medlemmer. Generalforsamlingen skal afholdes senest 1 måned efter, at begæring herom er fremsat til bestyrelsen. 


Stemmeret på den ekstraordinære generalforsamling har enhver, der har været kontingentbetalende medlem af foreningen i mindst 3 måneder. 


§8 Bestyrelse
Foreningen ledes af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 


Snarest efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig selv med en formand og en kasserer. Sidstnævnte behøver ikke være medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

 
Foreningen tegnes af formanden i forening med 1 medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen fører protokol over sine møder og beslutninger, samt referat af generalforsamlingen. Dette skal være tilgængeligt for foreningens medlemmer. 


Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 


Formanden alene eller 2 bestyrelsesmedlemmer kan indkalde til bestyrelsesmøde. 


Ved udtrædelse blandt bestyrelsens medlemmer indtræder suppleanter i den orden, de er valgt (efter antal stemmer). Suppleanter deltager i bestyrelsesmøderne med taleret.
Foreningen hæfter alene med sin formue, således at intet medlem, herunder bestyrelsens medlemmer, hæfter personligt for foreningens økonomiske forpligtelser. 


§9 Ændring af vedtægter
For ændring af vedtægter, herunder foreningens opløsning, gælder følgende regler:
Hvis mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede og 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, er det vedtaget. Hvis 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, men halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer ikke er til stede, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med mindst 14 dages varsel. Her kan forslaget vedtages med almindeligt stemmeflertal uanset antallet af tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer. 


§10 Opløsning
I tilfælde af foreningens opløsning vil en eventuel formue overgå til den fond, der står som ejer af Lindegaarden, hvis gården stadig drives som kultursted. Ellers vil eventuel formue og aktiver overgå til en fond, hvis formål skal være at støtte kulturelle aktiviteter. 


Vedtaget på den ekstraordinære Generalforsamling den 24. oktober 2016.

Det får du hos Kulturstedet Lindegaarden

underline-white

Du behøver ikke lede længe efter spændende kulturoplevelser​

Kulturstedet Lindegaarden tilbyder en bred vifte af kulturelle arrangementer, koncerter og oplevelser. Du kan også leje vores skønne lokaler til fester og møder.​

Kulturstedet Lindegaarden - Peter Lunds Vej 8, 2800 Kongens Lyngby

Kontortid: Mandag Kl. 10-12, Tirsdag Kl. 18–20 og​​ torsdag: Kl. 17–19. Eller efter aftale, ring eller skriv til book@kulturstedetlindegaarden.dk

Telefon: 31 13 31 90​ - E-mail: info@kulturstedetlindegaarden.dk