Vedtægter for Kulturstedet Lindegaardens Venner

§1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Kulturstedet Lindegaardens Venner. Dens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune.

§2 Foreningens formål

Foreningen er politisk uafhængig. Foreningens formål er at afholde egne arrangementer, styre og medvirke til arrangementer med eksterne samarbejdspartnere samt at varetage det frivillige arbejde. Kulturstedet Lindegaardens Venner kan søge økonomisk støtte til arrangementer og aktiviteter uafhængigt af fondens ansøgninger. Foreningen samarbejder med fonden og aftaler løbende overførsel af midler mellem foreningen og fonden.

§3 Medlemmer

I foreningen kan optages enhver, som har positiv interesse i foreningens formål. Foreningens bestyrelse kan dog nægte medlemskab eller foretage eksklusion, såfremt 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor. Enhver, der er blevet nægtet optagelse i eller ekskluderet af foreningen, kan forlange spørgsmålet bragt op på den førstkommende generalforsamling.

§4 Kontingent

Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamlingfor det følgende år. Kontingentet betales helårligt og er forfaldent pr. 1. februar (tidligere pr. 1. januar).

Medlemmer, som udtræder i årets løb, har ikke ret til kontingentrefusion.

§5 Regnskab og økonomi

Regnskabsåret er fra den 1. januar til den 31. december. Bestyrelsen skal senest 21 dage (ændret fra 30 dage) før den ordinære generalforsamling fremlægge driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisoren.

Driftsregnskab og status, forsynet med revisorens påtegning, forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.

Driftsregnskab og status offentliggøres på hjemmesiden senest 8 dage før den ordinære generalforsamling afholdes. Revisoren har til enhver tid ret til at kontrollere regnskab og beholdning.

§6 Ordinær generalforsamling

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen vælger foreningens bestyrelse som er forpligtet til at arbejde i overensstemmelse med foreningens formål (§2).

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt, i marts måned (ændret fra februar måned). Indkaldelse med dagsorden og bestyrelsens forslag til budget sker per e-mail og via foreningens hjemmeside samt ved opslag på Lindegaarden mindst 3 uger (ændret fra 4 uger) før generalforsamlingens afholdelse. Medlemmer uden e-mailadresse må holde sig ajour via hjemmesiden.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent

2. Godkendelse af dagsorden

3. Bestyrelsens beretning om det forgange år

4. Indeværende års aktiviteter

5. Indkomne forslag (dette punkt var tidligere pkt. 6)

6. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede driftsregnskab

7. Godkendelse af budget; herunder fastsættelse af kontingent

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

9. Valg af suppleanter

10. Valg af revisor og revisorsuppleant

11. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og offentliggøres på hjemmesiden senest 8 dage før.

Spørgsmål afgøres på generalforsamlingen ved almindeligt stemmeflertal.

Stemmes der om vedtægtsændringer, skal dette gøres i henhold til vedtægternes §9.

Alle medlemmer, der har betalt kontingent i indeværende regnskabsår, har stemmeret på den ordinære generalforsamling. Hvert medlem af foreningen har én stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt dog højest én pr. fremmødt medlem.

Der vælges 5 -7 bestyrelsesmedlemmer (tidligere 7 bestyrelsesmedlemmer) og mindst 2 suppleanter. Der vælges på den ordinære generalforsamling i lige år 4 bestyrelsesmedlemmer (tidligere 3 bestyrelsesmedlemmer) og i ulige år 3 medlemmer (tidligere 2 medlemmer).

Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 2 år. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted for såvel bestyrelsesmedlemmer som suppleanter.

Både bestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal være fuldgyldige medlemmer af foreningen.

§7 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes, når 1/5 af medlemmerne skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen med angivelse af de emner, der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel,per mail til foreningens medlemmer og via foreningens hjemmeside samt ved opslag på Lindegaarden. Generalforsamlingen skal afholdes senest 1 måned efter, at begæring herom er fremsat til bestyrelsen.

Stemmeret på den ekstraordinære generalforsamling har enhver, der har været kontingentbetalende medlem af foreningen i mindst 3 måneder.

§8 Bestyrelse

Foreningen ledes af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse på 5-7 medlemmer (tidligere 7 medlemmer).

Snarest efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med en formand og en kasserer. Kasserer gives prokura til at disponere i forhold til foreningens daglige drift. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Foreningen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening, hvoraf den ene skal være formand eller næstformand. Bestyrelsen fører protokol over sine møder og beslutninger, samt referat af generalforsamlingen. Dette skal være tilgængeligt for foreningens medlemmer.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer (tidligere 3 medlemmer) er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Formanden alene eller 2 bestyrelsesmedlemmer kan indkalde til bestyrelsesmøde.

Ved udtrædelse blandt bestyrelsens medlemmer indtræder suppleanter. Suppleanter deltager i bestyrelsesmøderne med taleret.

Foreningen hæfter alene med sin formue, således, at intet medlem, herunder bestyrelsens medlemmer, hæfter personligt for foreningens økonomiske forpligtelser.

§9 Ændring af vedtægter

For ændring af vedtægter, herunder foreningens opløsning, gælder følgende regler:

Hvis mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede og 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, er det vedtaget. Hvis 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, men halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer ikke er til stede, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med mindst 14 dages varsel. Her kan forslaget vedtages med almindeligt stemmeflertal uanset antallet af tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.

§10 Opløsning

I tilfælde af foreningens opløsning vil en eventuel formue overgå til den fond, der står som ejer af Lindegaarden, hvis gården stadig drives som kultursted. Ellers vil eventuel formue og aktiver overgå til en fond, hvis formål skal være at støtte kulturelle aktiviteter.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 2. september 2010 med seneste ændringer på den ekstraordinære generalforsamling den 9. marts 2020.

Det får du hos Kulturstedet Lindegaarden

underline-white

Du behøver ikke lede længe efter spændende kulturoplevelser​

Kulturstedet Lindegaarden tilbyder en bred vifte af kulturelle arrangementer, koncerter og oplevelser. Du kan også leje vores skønne lokaler til fester og møder.​

Kulturstedet Lindegaarden - Peter Lunds Vej 8, 2800 Kongens Lyngby

Kontortid: Mandag Kl. 10-12, Tirsdag Kl. 18–20 og​​ torsdag: Kl. 17–19. Eller efter aftale, ring eller skriv til book@kulturstedetlindegaarden.dk.  Telefon: 31 13 31 90​ - E-mail: info@kulturstedetlindegaarden.dk.
​Fonden KULTURSTEDET LINDEGAARDEN: CVR 3466 8353. Kulturstedet Lindegaardens Venner: CVR 3312 7383.